Lag Baomer by Rabbi Boruch Horovitz

  • Print

 

Lecture by Rabbi Boruch Horovitz. The real meaning of Lag Baomer.